Tel: (+34) 93 187 36 89

Geomàtica

GEOMÀTICA

Topografia

A Mdrone som enginyers tècnics en topografia amb més de deu anys d’experiència en treballs de topografia, fotogrametria i cartografia. La tecnologia dels RPA o drons ens permet realitzar ortomosaics georeferenciats a partir de la captura d’imatges en alta resolució.

Gràcies a la nostra gran experiència, també oferim treballs geomàtics, ja siguin de suport als treballs aeris o independents, utilitzant mètodes clàssics com GPS-RTK i estacions totals robotitzades.

Restitució cartogràfica

Amb els nostres drons professionals oferim una alternativa flexible, precisa i ràpida. Per posar un exemple, podríem cobrir una àrea de 25 hectàrees a una alçada de 100 metres amb una precisió de 2,45 centímetres i un vol de només 12 minuts de durada. Depenent de la finalitat del treball, es poden aconseguir GSD inferiors a 1 cm.

A partir d’aquest vol, en la postproducció podem generar:

● Ortoimatges i ortomosaics de molt alta resolució.

● Cartografia a partir del model del terreny obtingut.

● Plànols i models 3D georeferenciats.

● Sistemes d’informació geogràfica per a consulta i explotació d’informació cartogràfica digital.

Models 3D

● Models digitals del terreny i d’elevació per al càlcul de     volums o amidaments.

● Obtenció de plànols i models 3D georeferenciats.

Arqueologia

L’ús de drons en arqueologia permet tenir una perspectiva més àmplia de la localització de les restes i l’estat de conservació d’aquestes. Amb tècniques fotogramètriques aèries s’obté la cartografia detallada del jaciment d’una forma ràpida i precisa, i aquesta es pot complementar amb treballs topogràfics a terra. La nostra gran experiència com a enginyers en topografia ens permet oferir un treball amb garanties.

Patrimoni

Resulta imprescindible realizar una gestión adecuada del patrimonio histórico-cultural para su preservación y conservación. Para ello, és importante la realización de catálogos e inventarios de nuestro patrimonio. Una restitución fotogramétrica de un edificio o un monumento permite detectar grietas y deterioros en la construcción para una mejor conservación.

Mitjançant vols fotogramètrics amb dron s’obtenen ortofotos que permeten generar plans i models 3D d’edificacions i monuments. També es pot complementar el treball amb fotografies terrestres. Aquestes ortofotos estan georeferenciades, per la qual cosa podem realitzar amidaments sobre les ortofotos i obtenir valors reals.

Càlcul de volums

Els treballs de càlcul de volums mitjançant la topografia convencional es veuen ara complementats amb una eina que agilitza enormement les activitats d’aixecament del terreny.

L’aixecament fotogramètric de moviments de terra mitjançant l’ús de drones ofereix la versatilitat que mai es va poder obtenir de vols convencionals, per l’elevat cost que sempre han representat. Per tant, resulta interessant considerar aquesta nova alternativa de vols a baixa altura.

Seguiment de pedreres i abocadors

Fem el vol i l’obtenció del model digital del terreny, o bé completem la feina amb els càlculs periòdics pertinents. El mètode s’ajusta a les necessitats del client, per perfils, per malles de densitat personalitzable o diferències del model digital del terreny.